Zakelijke algemene voorwaarden voor bedrijven

Artikel 1: Toepasselijkheid     

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle zakelijke aanbiedingen, zowel online, via www.elocktron.nl, mondeling, schriftelijk als per e-mail, van Elocktron aan opdrachtgever met betrekking tot het leveren en/of monteren van beveiligingsproducten, toegangsoplossingen en/of de levering van diensten, en zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten.

1.2 Elocktron behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

1.3 Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 2: Aanbieding / totstandkoming van overeenkomst

2.1 Aanbiedingen van Elocktron zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.

2.2 Indien Elocktron kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is zij gerechtigd deze bij opdrachtgever in rekening te brengen, indien zij zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan opdrachtgever.

2.3 Elocktron heeft het recht een kredietwaardigheidonderzoek met betrekking tot opdrachtgever te laten verrichten op basis waarvan Elocktron bevoegd is een reeds gedaan aanbod in te trekken.

2.4 Een Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Elocktron of door de uitvoering van de Overeenkomst door Elocktron.

2.5 Door Elocktron aan opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden Elocktron niet. Deze documenten zijn vrijblijvend en blijven het eigendom van Elocktron. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elocktron niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan Elocktron per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 4500,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

2.6 Indien tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen is, is opdrachtgever verplicht alle documenten die Elocktron hem ten behoeve van de aanbieding te beschikking heeft gesteld, op eerste verzoek aan Elocktron ter hand te stellen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Elocktron een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 3: Diensten

3.1 Elocktron kent vier soorten diensten. Montage, herstelwerk, onderhoud, advies en inspectie.

3.2 Monteren: het leveren en monteren van beveiligingsproducten en toegangsoplossingen.

3.3 Herstelwerk: het oplossen van elektronische en mechanische defecten aan bouwkundige en elektronische beveiligingsvoorzieningen/ toegangsoplossingen. 

3.4 Onderhoud: aanvullende dienstverlening van Elocktron om een met opdrachtgever vooraf overeengekomen aantal keer per jaar preventieve controles op de juiste werking van het hang- en sluitwerk, deurautomatisering en toegangsoplossingen.

3.5 Advies en inspectie: het door Elocktron verstrekken van beveiligingsadviezen in het kader van de bouwkundige beveiliging en risicobeheersing, of het verrichten van inspecties.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst tot levering van diensten

4.1 Opdrachtgever en Elocktron komen per overeenkomst overeen welke diensten opdrachtgever zal afnemen.

4.2 De overeenkomst tot levering van de dienst onderhoud wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en wordt daarna, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.

4.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

4.4 Opzeggingen waarbij de voorschriften van dit artikel 4 niet in acht zijn genomen, worden geacht niet te zijn verricht.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De door opdrachtgever te betalen prijzen zijn vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. De prijzen zijn inclusief BTW indien dit nadrukkelijk wordt vermeld in de Overeenkomst.

5.2 Elocktron is gerechtigd de voor diensten overeengekomen tarieven te wijzigen met ingang van 1 januari van ieder jaar.

Artikel 6: Meer- of Minderwerk bij Monteren

6.1 Indien Elocktron meent dat bij het monteren sprake is van meerwerk, zal zij daarover zo spoedig mogelijk mededeling doen aan opdrachtgever. Elocktron zal opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing van de werkzaamheden, alsmede voor de geraamde kosten. Elocktron is gerechtigd haar prestaties op te schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met opdrachtgever over de vergoeding van het Meerwerk.

6.2 Opdrachtgever is verplicht de kosten voor meerwerk ineens bij het opeisbaar worden van de eerstvolgende betalingstermijn te betalen. Is geen betaling in termijnen tussen partijen overeengekomen dan geschiedt betaling van de kosten bij de eindafrekening.

6.3 Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Elocktron. Verrekening van het overeengekomen minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. Indien het totaal van het Minderwerk het totaal van het Meerwerk overtreft heeft Elocktron aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen beiden.

Artikel 7: Levering en Levertijd

7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de montage van beveiligingsproducten en toegangsoplossingen op het door opdrachtgever opgegeven adres. De materialen zijn vanaf de levering voor rekening en risico van opdrachtgever. 

7.2  De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Elocktron, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

7.3 Montage en onderhoud door Elocktron worden verricht gedurende werkuren van 08.30 tot 17.00 uur op gewone werkdagen. Voor werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever buiten voormelde uren en tijden worden verricht, gelden de volgende tarieven:

- avonduren van 17:00 t/m 20:00 (ma. t/m vrij) 150%

- avonduren na 20:00, zaterdag, zon- en feestdagen 200%

7.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7.5 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Elocktron bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Elocktron de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Elocktron kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

7.6 Indien wijzigingen ontstaan in de werk- en montage-omstandigheden, in de overeenkomst of doordat de voor de uitvoering van de overeenkomst bij derden bestelde zaken niet tijdig zijn geleverd, is Elocktron bevoegd de levertijd naar redelijkheid te verlengen.

7.7 Bij overschrijding van een termijn is Elocktron eerst in verzuim nadat opdrachtgever Elocktron schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Elocktron een termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.

7.8 Indien opdrachtgever besluit de opdracht voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de uitvoering op te schorten, is opdrachtgever aan Elocktron een boete verschuldigd ter grootte van 10% van de totaalprijs (exclusief BTW) van de montage.

Artikel 8: Verplichtingen van Elocktron

8.1 Elocktron stelt opdrachtgever tijdig op de hoogte van de datum en tijd waarop zij haar montage- en onderhoudswerkzaamheden aanvangt.

8.2 Elocktron zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

8.3 Op verzoek van opdrachtgever instrueert Elocktron opdrachtgever omtrent het gebruiken van de geleverde producten.

Artikel 9: Uitvoering van het werk

9.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Elocktron de haar opgedragen montage- en onderhoudswerkzaamheden op de overeengekomen tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op de voor Elocktron gebruikelijke werktijden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Een bericht van verhindering moet opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden doorgeven aan Elocktron.

9.2 Indien de start dan wel de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan opdrachtgever, is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Elocktron als gevolg daarvan lijdt.

9.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig een adequate energieaansluiting aanwezig is ten behoeve van de door Elocktron te verrichten werkzaamheden en verschaft Elocktron kosteloos de benodigde energie.

9.4 Opdrachtgever verleent Elocktron hierbij toestemming om voor het publiek zichtbaar aan te duiden dat ter plekke werkzaamheden door haar worden verricht.

9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Elocktron, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 10: Oplevering van het werk

10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. Alle binnen de overeenkomst gestelde werkzaamheden zijn voltooid;
b. Het werk en/of leveringen door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk of de leveringen in gebruik voordat alle binnen de overeenkomst gestelde werkzaamheden zijn voltooid dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
c. Elocktron aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan;

10.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Elocktron.

10.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Elocktron in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Elocktron voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 Artikel 11: Betaling

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt opdrachtgever bij de levering van beveiligingsproducten en toegangsoplossingen als volgt:

a. Bij internetkoop per bankoverschrijving of IDEAL.
b. Balieverkoop contant of per pin.
c. Bij aflevering/ oplevering van het werk bij de Elocktron monteur via Mobiel pinnen.

11.2 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Elocktron of op een door Elocktron aangewezen rekening.

11.3 Elocktron behoudt zicht het recht voor bij afwijkende vormen van facturering administratiekosten in rekening te brengen.

11.4 Betaling per bankoverschrijving dient zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn.

11.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Elocktron het recht om rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

11.6 Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor Elocktron genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan Elocktron buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaald.

11.7 Een bedrag mag op een factuurbedrag slechts in mindering worden gebracht nadat opdrachtgever daarvoor een creditnota van Elocktron heeft ontvangen.

11.8 Door opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van verschenen rente, daarna ter voldoening van de

oudste, alsdan opeisbare factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente.

11.9 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.

Artikel 12: Retourvoorwaarden

12.1 Voorraad producten, met uitzondering van alle op maat vervaardigde producten die niet aan uw verwachting voldoen, onjuist besteld of geleverd zijn, kunnen uiterlijk tot 14 dagen na factuurdatum geretourneerd worden. Reclamatie dient uiterlijk binnen 5 werkdagen, na klachtvaststelling, schriftelijk te worden gemeld bij Elocktron. Na ontvangst en goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u binnen 3 werkdagen een RMA nummer.

12.2 Producten worden gecrediteerd mits aangeleverd bij Elocktron:

a. in originele verpakking
b. voorzien van Elocktron sticker (geen sticker/tape o.i.d. van eigen organisatie)
c. ongebruikt
d. onbeschadigd

12.3 Het retour recht heeft betrekking op vrijwel al onze producten. Met uitzondering van op maat vervaardigde producten. Op maat vervaardigde producten zijn producten die niet als standaard product op voorraad liggen bij de fabrikant. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op cilinders die voor u op maat worden gemaakt. Ook alle Salto deurbeslag en elektronische cilinders vallen onder maatwerk.

12.4 Artikelen die speciaal besteld en/of op maat zijn gemaakt worden niet geretourneerd en gecrediteerd.

12.5 Retourkosten

a. Voor het behandelen van retouren, ongeacht het product en aantal, wordt 20% retourkosten in rekening gebracht berekend over het totaalbedrag van de bestelling (m.u.v. goederen die door Elocktron onjuist geleverd zijn).
b. Minimale retourkosten (behandelings- & administratiekosten) bedragen € 25,- excl. BTW.
c. Geretourneerde artikelen die niet onder garantie vallen en/of aan de Elocktron Retourvoorwaarden voldoen, worden niet door Elocktron teruggestuurd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
d. Kosten voor retourzendingen zijn te allen tijde voor de opdrachtgever.
e. Verzendkosten worden doorberekend, indien geretourneerde artikelen, die niet onder garantie vallen, op verzoek van klant teruggestuurd dienen te worden.

Artikel 13: Reclamaties

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 5 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Elocktron heeft gereclameerd. 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Elocktron behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat opdrachtgever voldaan heeft aan alle vorderingen ter zake van de tegenprestatie voor die door Elocktron geleverde zaken.  

14.2 Elocktron behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat opdrachtgever voldaan heeft aan alle vorderingen ter zake van de tegenprestatie voor die door Elocktron geleverde zaken.  

14.3 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het opdrachtgever niet toegestaan de door Elocktron geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.

14.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Elocktron te bewaren. Hij is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal.

14.5 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Elocktron, of Elocktron goede gronden geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Elocktron bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Kosten voor het terughalen van geleverde zaken zijn voor rekening van opdrachtgever. Elocktron is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade welke mogelijk kan ontstaan wanneer een terrein of gebouw niet meer of onvoldoende kan worden afgesloten.

14.6 Opdrachtgever zal Elocktron te allen tijde toegang vrije toegang verlenen tot terreinen en/of gebouwen ter inspectie van geleverde goederen en het terughalen van geleverde goederen.

Artikel 15: Garantie

15.1 Indien binnen een termijn van 12 maanden na montage door Elocktron gebreken optreden in de geleverde producten worden deze naar keuze van Elocktron kosteloos hersteld, dan wel vervangen. In geval van vervanging wordt Elocktron eigenaar van de vervangen onderdelen.

15.2 Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op een verlengde garantietermijn of prestatie-eisen wanneer dit is vastgelegd in een door de opdrachtgever ondertekende geldige serviceovereenkomst.

15.3 Een beroep op de garantie van artikel 13.1 komt opdrachtgever uitsluitend toe indien hij binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had kunnen ontdekken Elocktron ter zake schriftelijk, bij voorkeur per email informeert.

15.4 De door Elocktron verstrekte garantie vervalt in zijn geheel indien zonder voorafgaande toestemming van Elocktron door derden werkzaamheden zijn verricht aan beveiligingsproducten en toegangsoplossingen. Eventuele kosten welke door derden in rekening worden gebracht aan opdrachtgever kunnen niet worden doorberekend aan Elocktron.

15.5 Schade voortvloeiend uit het tijdelijk of in het geheel niet functioneren van componenten of producten kan niet worden verhaald op Elocktron.

15.6 De garantie als bedoeld in artikel 13.1 geldt niet voor gebreken die Elocktron niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede is begrepen onzorgvuldig of ondeskundig handelen of nalaten door of namens opdrachtgever, daarin begrepen fouten of gebreken in informatie – van welke aard dan ook – die door of namens opdrachtgever is verstrekt, geweld van buitenaf, onvoldoende onderhoud en overbelasting.

15.7 Opdrachtgever moet Elocktron in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of opnieuw uit te voeren op een door Elocktron aangewezen locatie. Retournering van defecte producten dienen na schriftelijke goedkeuring van Elocktron te worden verzonden naar Elocktron. De kosten voor retourzendingen zijn te allen tijde voor de wederpartij.

15.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Elocktron heeft voldaan.

Artikel 16: Beëindiging

16.1 Een overeenkomst tussen Elocktron en opdrachtgever wordt beëindigd door iedere tekortkoming van koper in de nakoming van deze overeenkomst, onverminderd het recht van Elocktron om schadevergoeding te vorderen.

16.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van Elocktron op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onder andere in de volgende situaties:

a. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Elocktron zich bij de uitvoering van der overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd;
b. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Elocktron omstandigheden ter kennis komen die Elocktron goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
c. Indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Elocktron zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
d. Indien koper ondanks aanmaning/ ingebrekestelling per aangetekende brief in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn.

In geval van a tot en met d is Elocktron bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Elocktron schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 De aansprakelijkheid van Elocktron is jegens opdrachtgever en derden beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door haar in verband met de overeenkomst in rekening gebracht bedrag. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in één jaar.

17.2 Aansprakelijkheid van Elocktron voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, inbraakschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.3 Elocktron is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Tevens is Elocktron niet aansprakelijk voor fabricagefouten of tekortkomingen van fabrikanten en/of leveranciers.

17.4 Elocktron is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van haar werknemers, tenzij het leidinggevende ondergeschikten betreft.

17.5 Alle aanspraken van opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Elocktron zijn ingediend binnen een jaar nadat opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

17.6 Opdrachtgever is gehouden Elocktron te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met door Elocktron aan opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten. Opdrachtgever is gehouden aan Elocktron de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

17.7 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van opdrachtgever jegens Elocktron verjaart door verloop van een jaar nadat opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

17.8 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op kwaliteitsdocumenten en beveiligingscertificaten wanneer deze niet in de overeenkomst zijn opgenomen.

Artikel 18:  Overmacht

18.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Elocktron.

18.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zijn alsdan gehouden tot ongedaan making van reeds geleverde prestaties.

Artikel 19: Conversie

19.1 Wanneer een bepaling in deze algemene leveringsvoorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden. In dat geval zullen opdrachtgever en Elocktron in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

Artikel 18: Geschillen

19.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden, de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene leveringsvoorwaarden, de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.